Legal Notice

/Local/localmaster/Menu/cliffs_524x224.jpg

Rättsligt meddelande

Meddelande om upphovsrätt och skydd av personuppgifter

Detta är ett allmänt meddelande om upphovsrätt och skydd av personuppgifter gällande ASSA ABLOY-koncernens (”ASSA ABLOY”) webbplats. På denna webbplats tillhandahåller ASSA ABLOY information online. Att besöka eller använda denna webbplats innebär att du godkänner att du är juridiskt bunden av och skyldig att iaktta nedanstående villkor i detta meddelande om upphovsrätt och skydd av personuppgifter.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avsluta någon del av eller en funktion på denna webbplats, inklusive meddelandet om upphovsrätt och skydd av personuppgifter, och sådana ändringar ska träda i kraft omedelbart efter publicering av den ändrade delen eller funktionen på denna webbplats eller det ändrade meddelandet om upphovsrätt och skydd av personuppgifter.

Rättsligt meddelande

UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN OCH ANVÄNDARVILLKOR

Innehållet på denna webbplats (”Innehållet”), vilket bland annat omfattar text, grafik, bilder, firmamärken, varumärken, logotyper och programvara skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Äganderätten till Innehållet övergår inte till dig eller någon annan användare av denna webbplats utan ska kvarstå hos ASSA ABLOY eller hos den tredje part som har äganderätten till det material som publiceras på denna webbplats.

ASSA ABLOY äger de namn som används för företagets verksamhet och namnen på de av företagets produkter och tjänster som omnämns på denna webbplats, och dessa namn skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Alla varumärken tillhör respektive ägare.

Du har rätt att läsa, e-posta, ladda ned eller skriva ut kopior av Innehållet, men endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Otillåten användning av Innehållet kan innebära brott mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar eller andra lagar. Varje gång du e-postar, laddar ned eller skriver ut kopior av Innehållet måste du också inkludera alla upphovsrättsliga och andra meddelanden som är inkluderade i Innehållet, inklusive eventuella upphovsrättsmeddelanden nederst på sidan.

Innehållet får inte återges, skrivas av, lagras i ett system för lagring, analys och insamling av information, överföras till ett naturligt språk eller programmeringsspråk, återsändas i annan form eller via annat medium (elektroniskt, mekaniskt, fotografiskt, inspelat eller annat), säljas vidare, eller distribueras på nytt utan ASSA ABLOY:s föregående skriftliga medgivande. Det är inte tillåtet att sälja eller förändra Innehållet eller återge, visa, offentligt uppföra, distribuera eller på annat sätt använda Innehållet på något sätt i officiellt eller kommersiellt syfte. Du får inte inkorporera denna webbplats eller någon del av dess innehåll, och du förbinder dig att inte kopiera någon del av denna webbplats till en server. Du förbinder dig även att inte visa eller använda ASSA ABLOY:s namn, logotyper eller varumärken på något sätt utan ASSA ABLOY:s föregående skriftliga medgivande.

Att använda Innehållet på en annan webbplats eller i något annat datornätverk i något syfte är uttryckligen förbjudet, däremot är det tillåtet att tillhandahålla HTML-hyperlänkar från din webbplats till denna webbplats förutsatt att det sker enligt användarvillkoren. Du beviljas härmed ett icke-exklusivt, begränsat och återkalleligt tillstånd att länka till denna webbplats. Du förbinder dig att inte lägga upp länkar till denna webbplats på ett sådant sätt att de kan misstas för annonsering eller uppfattas vara en rekommendation av någon organisation, produkt eller tjänst. Du förbinder dig att inte lägga upp länkar till denna webbplats från andra webbplatser, vilka en omdömesgill person skulle uppfatta som oanständiga, kränkande, trakasserande, stötande eller illvilliga. ASSA ABLOY förbehåller sig rätten att när som helst återkalla detta tillstånd, generellt eller enbart rätten att använda specifika länkar. Om ASSA ABLOY återkallar detta tillstånd förbinder du dig att omedelbart radera och avaktivera alla dina länkar till denna webbplats.

Om du använder Innehållet på ett sätt som inte är uttryckligen tillåtet enligt dessa användarvillkor kan det innebära att du bryter mot upphovsrättsliga, varumärkesrättsliga och andra lagar. Om detta är fallet återkallar ASSA ABLOY automatiskt ditt tillstånd att använda denna webbplats och ASSA ABLOY har rätt att begära att du omedelbart förstör eventuella kopior du kan ha gjort av någon del av Innehållet. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas genom dessa villkor är förbehållna.

ANSVARSFRISKRIVNING

ASSA ABLOY LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER AVSEENDE FÖLJDERNA AV ATT ANVÄNDA ELLER FÖRLITA SIG PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER INNEHÅLLET SOM FINNS PÅ ELLER SOM FÖRMEDLAS AV DENNA WEBBPLATS. DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS SKER DÄRFÖR HELT PÅ EGEN RISK.

ASSA ABLOY TILLHANDAHÅLLER DENNA WEBBPLATS, DESS INNEHÅLL OCH TJÄNSTER ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGRA UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, FRISKRIVER SIG ASSA ABLOY HÄRMED UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA, VILKET BLAND ANNAT OMFATTAR EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ÄGANDERÄTT, SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. ASSA ABLOY LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER OM KORREKTHETEN, TILLFÖRLITLIGHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN, KONTINUITETEN ELLER AKTUALITETEN I INNEHÅLL, TJÄNSTER, PROGRAMVARA, TEXT, GRAFIK, LÄNKAR ELLER MEDDELANDEN SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ ELLER GENOM ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS. DU ANSVARAR FÖR ATT VIDTA ALLA DE FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER SOM KRÄVS FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT INNEHÅLL SOM DU EVENTUELLT MOTTAR FRÅN DENNA WEBBPLATS INTE INNEHÅLLER DATORVIRUS ELLER ANNAN POTENTIELLT SKADLIG DATORKOD.

Varken ASSA ABLOY eller person eller företag med anknytning till ASSA ABLOY är skadeståndsskyldiga för eventuella skador till följd av din användning eller oförmåga att använda denna webbplats eller del av Innehållet, tjänsterna eller materialet som tillhandahålls genom eller på denna webbplats (”detta skydd”). Detta skydd omfattar alla anspråk, oberoende av om de grundar sig på garanti, avtal, utomobligatoriskt ansvar, strikt ansvar eller annan rättslig grund, och oberoende av om ASSA ABLOY har upplysts om risken för sådana skador eller inte. Detta skydd omfattar alla förluster inklusive, men inte begränsat till, direkta, indirekta, särskilda, oförutsedda och straffbara skador, följdskador, straffliknande skadestånd; skadestånd till följd av personskador eller vållande av annans död; vinstbortfall; samt skador till följd av förlorade data eller verksamhetsavbrott.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER; ANNONSER

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar är endast avsedda som en service till besökarna och utgör inte en rekommendation från ASSA ABLOY avseende Innehållet som återfinns på eller tillhandahålls av sådana tredje parters webbplatser. Denna webbplats är inte ansvarig för Innehållet på länkade tredje parters webbplatser och vi granskar, kontrollerar eller bevakar inte material på tredje parts webbplatser. Vi gör inga utfästelser avseende Innehållet, korrektheten eller lagligheten i materialet på sådana tredje parters webbplatser.

Om du bestämmer dig för att besöka länkade webbplatser tillhörande tredje part från denna webbplats gör du det på egen risk. Din användning av tredje parters webbplatser regleras i respektive användarvillkor för dessa tredje parters webbplatser, inklusive respektive webbplats personuppgiftspolicy.

Om denna webbplats väljer att inkludera annonser från tredje part, kan dessa annonser innehålla länkar till andra webbplatser. Om inget annat uttryckligen anges rekommenderar denna webbplats aldrig någon produkt eller gör några utfästelser angående Innehållet, korrektheten eller lagligheten i material som finns på, eller länkas till via, en annons på denna webbplats.

PERSONUPPGIFTSPOLICY

ASSA ABLOY förbinder sig att skydda dina personuppgifter. Personuppgiftspolicyn beskriver hur ASSA ABLOY behandlar och använder de personuppgifter som vi mottar från dig i samband med denna webbplats och hur du kan kontakta oss om du har ytterligare frågor angående vår behandling av dina personuppgifter.

ASSA ABLOY samlar in och lagrar personuppgifter (till exempel namn, adress, epostadress och telefonnummer) som du lämnar för att erhålla information från oss. Denna information hjälper ASSA ABLOY att behandla din informationsbegäran.

ASSA ABLOY samlar även in och lagrar personuppgifter som du lämnar (a) som en del av dina kontouppgifter (om tillämpligt) och/eller (b) i samband med dina förfrågningar om, eller köp av, produkter på vår webbplats (där sådana funktioner förekommer). Sådan information kan omfatta kontakt- och leveransuppgifter, samt finansiell information avseende dina online-betalningar för produkter.

Förutom för ovanstående användningsområden kan vi komma att använda personuppgifter för att administrera och förbättra denna webbplats, för våra interna register, för statistisk analys, och (om tillämpligt) för att fullgöra dina beställningar av produkter och/eller för att kontakta dig angående försäljning/inköp samt som en del av våra kundrelationsrutiner.

För dessa syften kan personuppgifter överföras till ASSA ABLOY-koncernens företag i länder över hela världen (vilka kan vara belägna utanför EES, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). 

Personuppgifterna som insamlas och lagras används enbart av företag inom ASSA ABLOY-koncernen, förutom i följande fall då vi kan komma att lämna ut uppgifterna till tredje parter:

när detta krävs enligt lag;
till en förvärvare eller eventuellt blivande förvärvare av vår verksamhet; och/eller
till av ASSA ABLOY utnämnda tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster med anknytning till denna webbplats och dess funktioner, men endast i den utsträckning det krävs för att tillhandahålla dessa tjänster – till exempel vår leverantör av betalkortstjänster för att behandla dina betalningar via denna webbplats, leverantör(er) av transporttjänster så att de kan leverera de produkter du köper samt IT-tjänstleverantör(er) som är värd för, utvecklar och ger support för denna webbplats.
ASSA ABLOY kommer att vidta åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till sådana tredje parter, eller som överförs till andra länder, i enlighet med gällande personuppgiftslagar.

Du kan när som helst begära att få ändra eller radera dina personuppgifter. Du har också rätt att en gång per år kostnadsfritt erhålla en kopia av dina personuppgifter i vårt register. ASSA ABLOY har ansvaret för att behandla dina personuppgifter, och alla förfrågningar om att ändra, radera eller erhålla en kopia av denna information ska adresseras till ASSA ABLOY AB, Box 70340, 107 23 Stockholm i kuvert märkt ”Att.: ASSA ABLOY Personuppgiftsansvarig”.

COOKIES

En ”cookie” är en liten textfil som innehåller information och som lagras på din dator. Cookies används enbart av tekniska skäl för att underlätta din användning av webbplatsen. En cookie-typ sparar en fil permanent på din dator. Den kan därefter användas för att anpassa en webbsida till användarens val och intressen. En annan vanlig typ av cookie kallas ”sessionscookie”. När du besöker en webbplats skickas sessionscookies mellan din dator och servern för att hämta information. Sessioncookies sparas inte när du stänger din webbläsare.  För allmän information om hur cookies fungerar hänvisar vi till www.allaboutcookies.org.

De cookies som ASSA ABLOY använder på denna webbplats är (hur länge en cookie sparas anges inom parentes efter respektive cookiebenämning):

.ASPXROLES (session) – cookie som lagrar rollnamn för inloggade användare. Används för att känna till vilken roll den inloggade användaren har. Används endast på webbplatser som har ett lösenordsskyddat område.
.ASPXAUTH (session) – används för att bestämma om en användare är behörig eller inte, och används endast efter att en användare har loggat in. Används endast på webbplatser med ett lösenordsskyddat område.
.EPiServerLogin (session) – meddelar servern vilken användare som är inloggad. Används endast på webbplatser med ett lösenordsskyddat område.
backgroundImageIndex (session) – används på referensstartsidan för att ställa in startbilden i bildspelet.
ASP.NET_SessionId (session) – ASP.NET använder denna cookie för att hålla reda på vilka förfrågningar som ställs under en viss session. Den gör det möjligt att komma ihåg och skilja på olika användare. Används endast på webbplatser med ett lösenordsskyddat område.
accountIndex (1 år) – används för att hålla reda på det aktiva kontot. Används endast på webbplatser som har den interna e-butiken aktiverad.
Dessutom tillåter vi vissa tredje parter att placera och hantera tredje parts-cookies på denna webbplats. Dessa är:

Google Analytics
Följande cookies placeras av vårt webbanalysverktyg Google Analytics för att logga uppgifter om besök och besökare på webbplatsen. Statistiken används för att förbättra användarens upplevelse av webbplatsen:

_utma (2 år)
_utmz (6 månader)
_utmc (session)
_utmb (30 min)


AddThis
AddThis-knappar ger ägaren till webbplatsen möjlighet att enkelt dela innehåll med andra personer via sociala nätverk, e-post eller genom att lägga upp bokmärken till en sida. Knapparna ger statistik om användning av bokmärken och delningsaktiviteter, och bidrar till att besökare skapar intresse för webbplatser i syfte att öka deras popularitet och rankning. AddThis är ett ClearSpring Technologies-bolag. För mer information se www.addthis.com.

Sociala medier och widgets
Webbplatser kan använda widgets för sociala medier som ger användarna tillgång till innehåll från ASSA ABLOY:s webbplats på olika sociala plattformar (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn m.fl.). För att förstå hur och vilken information som samlas in och vilka cookies som används av dessa tredje parter hänvisar vi till respektive social plattforms gällande personuppgiftspolicies.

Om du inte vill acceptera cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller att du ska informeras varje gång en webbplats vill lagra en cookie på din dator. Tidigare lagrade cookies kan också raderas via webbläsaren. Mer information finns på din webbläsares hjälpsidor. Tänk på att vissa områden och funktioner på denna webbplats är beroende av cookies och kanske inte fungerar om du raderar eller nekar cookies.

Kontakta oss på cookies@assaabloy.com för mer information om cookies som används på webbplatsen.